Άλλες Κατηγορίες
  • Στατιστικές μελέτες- Αναλύσεις στο SPSS ή άλλο πρόγραμμα. Επαγγελματική παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας.
  • Μελέτες Περίπτωσης – (Ανάλυση case-study).
  • Οικονομικές μελέτες.
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες.
  • Μελέτες σχετικές με τα πεδία του marketing-management κ.λ.π.
  • Μελέτες σχετικές με επιδοτήσεις για προγράμματα τα οποία ανακοινώνουν τα αρμόδια υπουργεία.
 
Εκπονούμε υπεύθυνα
τις πτυχιακές εργασίες σας.
Κατασκευή Ιστοσελίδων netStudio