Άλλες Παροχές
Οι πελάτες που συνεργάζονται με την εταιρία είτε με πλήρη κάλυψη είτε με επίβλεψη της εργασίας, τους δίνονται οι ακόλουθες παροχές που αναφέρονται στην εκπαίδευση:
  1. Δωρεάν σεμινάρια, πιστοποιημένα από ξένα πανεπιστήμια.
  2. Δωρεάν σεμινάρια αναγνωρισμένα στον ιδιωτικό τομέα.
  3. Σεμινάρια με έκπτωση 15%.
  4. Για τους φοιτητές που βαθμολογούνται με υψηλές βαθμολογίες τους δίνεται η δυνατότητα για σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται η εταιρία.
 
Εκπονούμε υπεύθυνα
τις πτυχιακές εργασίες σας.
Κατασκευή Ιστοσελίδων netStudio